HOOFDSTUK 2 – VERENIGINGSLEVEN, WERKGROEPEN, SAMENWERKING, COMMUNICATIE

Wehe- den Hoorn heeft sinds jaar en dag een actief verenigingsleven dat tal van activiteiten organiseert, o.a. biljarten, klaverjassen, sjoelen, zeskamp, vissen, schaatsen, jaarlijkse wandeltocht en periodieke wadlooptocht met kinderen uit het dorp. Ook dragen de verenigingen jaarlijks hun steentje bij aan de landelijke NL Doet actie: het dorp wordt dan ‘verschoond’ van zwerfvuil, boompjes worden geplant, een gymzaal schoongemaakt, etc.
De Dorpsvereniging organiseert jaarlijks het Sinterklaasfeest (intocht met boot en al!), gaat op oudejaarsdag met olie- en krentenbollen langs de deuren en leukt de jaarvergaderingen regelmatig op met bingo of oude dorpsfilms.
Minimaal één keer per jaar organiseert de Dorpsvereniging een bijpraat-avond voor alle verenigingen en werkgroepen in het dorp. We brengen dan in kaart hoe de verenigingen ‘het doen’, zich ontwikkelen en de voortgang van de werkgroepen wordt besproken. Waar nodig biedt de Dorpsvereniging ondersteuning, bijv. door te bemiddelen bij contacten met overheden (Gemeente en Provincie) en door subsidie-aanvragen te faciliteren. Tevens wordt gezamenlijk geïnventariseerd op welke thema’s onderlinge samenwerking zinvol lijkt. De Dorpsvereniging heeft hierbij een stimulerende rol en vervult voor alle activiteiten in het dorp een soort van ‘paraplu functie’: zij functioneert als ‘knooppunt’ waar activiteiten samen kunnen komen, elkaar kunnen versterken en heeft tevens een signaleringsfunctie bij het in kaart brengen van zaken in het dorp die beter kunnen. De waarde van onderlinge samenwerking heeft zich voor ons bewezen en daar willen we voor de komende jaren ook blijvend op inzetten.
Moet de Dorpsvereniging op zoek naar een nieuwe rol ? Met de inwoners van het dorp is inmiddels door middel van de enquête afgestemd dat de hierboven genoemde rollen van de Dorpsvereniging nog voldoende bij de verwachtingen van het dorp lijken aan te sluiten. Ook de inzet van het bestuur wordt door de enquête-respondenten positief gewaardeerd.

Doel van de Dorpsvereniging
Artikel 2 van de Statuten (akte d.d. 5 februari 1986, Rep.no. 57)

 1. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de leefbaarheid van het dorp Wehe- den hoorn, een en ander in de meest ruime zin des woords;
 2. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken middels :
  • het opwekken van belangstelling bij, het stimuleren van en samenwerken met de regionale overheden en zo nodig met de rijksoverheid, alsmede instellingen en (rechts)personen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
  • het zelf organiseren en stimuleren van diverse activiteiten die aan de verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen, met alle wettige en geoorloofde middelen, waaronder begrepen het bijeen - brengen van de benodigde gelden.

Ambities

 • Bewegen is leven ! Samen bewegen is zowel een vorm van sociale ontmoeting als stimulering van een gezonde levensstijl. We doen dit via de beweegtuin (ingebruikname zomer 2021), voetballen, jeu de boules, bridgen, klaverjassen, biljarten, varen en vissen. Daarnaast zien we ook kansen voor initiatieven als de herinrichting van een bosrijk Slingerpad rond het dorp en de aanleg van een verbindend dorps-en voedselbos.
 • Het lokale verenigingsleven levend en gezond houden!
 • De samenwerking tussen verenigingen: hoe houden we die toekomstbestendig? Samenwerking is van belang en daarom willen we dit blijvend aandacht geven. Daarom dat we de vraag over toekomstbestendig blijven op de agenda zetten van het gezamenlijk overleg met de verenigingen.
 • Informatieplatforms: we willen de website wehe-denhoorn.nl verder uitbouwen en verbeteren als onze ‘digitale dorpsomgeving’. Tegelijkertijd gaan we door met de papieren dorpsagenda. Ook gaat de dorpsvereniging een facebook pagina aanmaken.
 • Wanneer we willen weten hoe het dorp over bepaalde onderwerpen denkt, houden we weer een enquête.