HOOFDSTUK 4 – VOORZIENINGEN IN HET DORP

Voorzieningen zijn van grote waarde voor de leefbaarheid van dorpen. Voor ons dorp geldt dat we trots zijn op het ondernemerschap in het dorp, de basisschool en het verenigingsleven. Net als de agrarische ondernemers, zijn de recreatieve / culturele ondernemers voor de inwoners van het dorp van belang maar óók voor de regio. We zien dat recreatieve / culturele ondernemers ook de kansen pakken voor samenwerking tussen dorpen in de onze omgeving.
Naast commerciële voorzieningen zoals bedrijven hebben we in Wehe-den Hoorn ook culturele voorzieningen zoals ‘t Marnehoes en een maatschappelijke voorziening zoals basisschool / Integraal Kind Centrum (IKC) ’t Hoogholtje. Het dorp hecht veel belang aan deze voorzieningen, blijkt ook uit de enquête.

Vaak wordt het vertrek van een voorziening gevoeld als een aderlating voor (de sociale verbinding in) het dorp. Ook ons dorp heeft te kampen met voorzieningen die onder druk staan of zijn verdwenen (bijv. gymzaal, HHC) Dat we dat weten, maakt het ook voor ons mogelijk om hierop te acteren.

Aan de Mernaweg was tot en met 2020 Het Hogeland College (HHC) gevestigd in een mooi, authentiek schoolgebouw (FOTO). Uit de enquête en interviews met bewoners blijkt dat men kansen ziet om het vrijgekomen gebouw te veranderen in een multifunctioneel centrum. Waarin ook echt meerdere functies aanwezig kunnen zijn: wonen, recreëren, scholing / cursorisch onderwijs, sport, dorpskamer, etc.

Een dorpshuis heeft Wehe-den Hoorn niet. Café -restaurant de Hoornstertil vervult in het dorp een soort huiskamerfunctie. Vanuit de enquête wordt de suggestie gegeven om de dorpshuisfunctie te verdelen over meerdere locaties.

Cultuur is goed vertegenwoordigd in het dorp. De komst van Kunst Centrum De Ploeg draagt bij aan het culturele voorzieningenniveau en heeft een dorp-overstijgende uitstraling. Het dorp wil daarom ook graag in zijn volle breedte (van toerisme tot wonen) de komst van Kunstcentrum De Ploeg benutten.

Voorzieningen voor kinderen en jeugd
De toekomst van het dorp ligt voor een deel in handen van de jeugd. Het is belangrijk dat zij gehoord worden en meewerken in de ontwikkelingen van de voorzieningen in het dorp.

Op dit moment is er voor kinderen tot 12 jaar volgens de enquête voldoende vertier in het dorp. Er is sinds jaar en dag een speeltuinvereniging die veel oog heeft voor verbinding met andere verenigingen in het dorp.
Voor de oudere jeugd is minder te beleven. In de jeugdsoos zouden meer activiteiten aangeboden kunnen worden.

We zetten in op een optimaler gebruik van de jeugdsoos: een plek waar in principe alle dorpsinwoners ‘op z’n tijd’ welkom zijn.
De respondenten van de enquête vinden voor een goed functionerende jeugdsoos de volgende zaken belangrijk :

  • Voldoende en gevarieerd activiteiten-aanbod (binnen en buiten), afgestemd op verschillende leeftijden;
  • Duidelijke huisregels en handhaving daarvan door het jeugdsoos bestuur, bijv. toezien op de wettelijk vastgestelde sluitingstijd;
  • Rekening houden met de belangen van andere dorpsinwoners;
  • Er op toezien dat jongeren < 18 jaar geen alcohol drinken, ook niet buiten het gebouw.

 

Het bestuur van jeugdsoos Happy Station en het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Wehe- den Hoorn spraken op 18 juni 2018 in een gemeenschappelijke intentieverklaring met elkaar af zich beide in te zullen zetten om de belangen van de dorpsjeugd te behartigen en daartoe waar nodig samen te werken bij het plannen en uitvoeren van activiteiten, tevens rekening houdend met de belangen van de andere inwoners van ons dorp. In januari 2016 brandde de jeugdsoos in Wehe- den Hoorn tot de grond toe af. In 2020 is een nieuw gebouw gereed gekomen; tot op heden heeft de jeugd het ten gevolge van de coronacrisis nog niet in gebruik kunnen nemen.
De jeugdsoos in Wehe- den Hoorn bestaat dit jaar (2021) 50 jaar !

Rol van de school in het dorp – Wout Pentinga – directeur IKCT Hoogholtje
‘De school is voornamelijk van belang voor ouders met kinderen. We bieden in de school een plus: er is ook direct opvang. Kinderen van 0 – 13 jaar zijn in onze school welkom. In een dorp wil je de dingen samen rooien – daarvan zijn wij ons als school ook bewust. Ouders betrekken we daarom ook bij onze school. We hebben ouders op school die zich inzetten bij bijvoorbeeld de moestuintjes van de school. En ouders die met de kinderen gaan koken.
We zoeken met onze kinderen ook graag de ‘thema’s’ op die het dorp en de kinderen met elkaar (kunnen) verbinden: bijvoorbeeld kerkgemeenschap of sport. Een ander onderwerp is tradities. Van belang voor de identiteit. De stoetboom is daar één van: deze krijgen de kinderen tijdens de 1e schooldag.’

Ambities

  • Het schoolaanbod ziet er vanaf het schooljaar 2020/2021 anders uit : IKC Hoogholtje blijft, het Hogeland College (HHC) is inmiddels vertrokken. Dit biedt voor het dorp de kans om samen met andere betrokken organisaties zoals de gemeente te verkennen hoe het schoolgebouw invulling kan krijgen. Afgezien van de huidige ‘antikraak’ bewoning leven er verschillende ideeën, bijv.: atelier ruimte kunstenaars, repetitieruimte voor muziek- en theater gezelschappen, gymzaal, nieuwe locatie Integraal Kind Centrum Hoogholtje, Knarrenhof, MFA (Multifunctionele Accommodatie). De kracht is om tot één plan voor de toekomst te komen.
  • Dorpsvriendelijke herbestemming van ‘het STER terrein’ (voormalige woonvorm) aan de Mernaweg.
  • Stimulering en uiteindelijke realisering van gunstige randvoorwaarden voor een gezond ondernemersklimaat in het dorp (met name focus op toerisme / (vaar)recreatie en zorgaanbod)

 

  • In samenwerking met de jeugd en het welzijnswerk in de jeugdsoos stimuleren en realiseren van een voldoende en gevarieerd activiteitenaanbod (binnen en buiten) - afgestemd op verschillende leeftijden.
  • Optioneel: Dorpshuisfunctie naar behoefte verdelen over meerdere locaties.