HOOFDSTUK 6 – VERKEER EN VEILIGHEID

Als langgerekt lintdorp hebben we de beschikking over veel openbare ruimte. De wens is groot om deze (verkeer)veilig in te richten. Om de ruimte goed en veilig in te richten, hebben de inwoners tijdens een dorpsoverleg in 2016 te kennen gegeven dat: verlichting, brede stoepen, bankjes en verkeer een aantal thema’s zijn. Daarnaast is toegang tot openbaar vervoer een belangrijk punt als het gaat om bereikbaarheid en leefbaarheid in het dorp.

Verkeer
De afgelopen jaren is het al vaker genoemd dat de verkeersveiligheid in het dorp verbeterd kan worden. In het voorjaar van 2021 wordt -na vele jaren van overlast- een begin gemaakt met een totale reconstructie van de doorgaande weg door het dorp. In het kader van “N361 veilig” is er door de gemeente en de provincie geld beschikbaar gesteld om de weg aan te pakken. Binnen de bebouwde kom wordt de maximum snelheid overal 30-km.

Vanwege het bij passerend zwaar verkeer overmatig trillen van het wegdek (met verhoogde kans op scheuren in de muren van de belendende percelen van de doorgaande weg) is het dorp blij met de reconstructie van deze weg en een nieuwe asfalt-laag. Verbetering van de riolering / afwatering wordt daarin meegenomen. De afgelopen jaren heeft een werkgroep samen met deskundigen van de firma Sweco een plan opgesteld, dat begin 2021 nog is aangepast door een groep moeders van schoolgaande kinderen om de veiligheid verder te vergroten.
Daarnaast zijn bepaalde wegen en kruispunten volgens inwoners niet overzichtelijk genoeg. De voetpaden en fietspaden verdienen extra aandacht: zij moeten vlak worden en de voetpaden wel iets breder. Aanleg van extra voet- en fietspaden is gewenst, vooral richting het buitengebied.

Ook is er de vraag om meer parkeerplaatsen in het dorp aan te leggen; zeker met de komst van Kunstcentrum De Ploeg wordt dit als een belangrijk aandachtspunt gezien.

Veiligheid
Het is een inkoppertje, maar iedereen wil graag veilig wonen. Over het algemeen is men van mening dat je veilig woont in Wehe-den Hoorn.
Een aantal omstandigheden in ons dorp kunnen wel gaan bijdragen aan een onveilig gevoel en onplezierig wonen in Wehe-den Hoorn. Ook daar willen we kien op zijn.

De volgende omstandigheden dragen bij aan een onveilig gevoel:

  • Leegstand en verkrotting van sommige beeldbepalende gebouwen en percelen, die o.a. brandstichting in de hand kunnen werken.
  • overlast op schoolplein waardoor o.a. zwerfvuil op het plein achter blijft.
  • gasboringen in de Groningse grond en onder het Wad blijven ook na beëindiging van de gaswinning waarschijnlijk hun aandacht en tol eisen.

 

Ambities

  • Veilige reconstructie van de doorgaande weg (start: voorjaar 2021) met naar dorpsbehoefte de mogelijkheid voor met name kindveilige aanpassingen (desnoods achteraf), maar ook ten behoeve van de verkeersveiligheid van de andere weggebruikers.
  • We willen alert blijven op met name voor spelende kinderen onveilige situaties in het dorp.
    De zogenaamde ‘ schouwgroep’ van de dorpsvereniging zal daar op toe zien.
  • veilig wonen zorgt voor fijn wonen in Wehe-den Hoorn; we blijven alert op signalen van onveiligheid die inwoners afgeven en leggen die problemen neer waar ze thuis horen, bij de veroorzakers van overlast en onveiligheid, gemeente en / of woningbouwvereniging)
  • samen met de omliggende dorpen blijven we ons sterk maken voor behoud van een openbaar vervoer netwerk.