HOOFDSTUK 7 – DUURZAAMHEID EN ENERGIE

Alhoewel er in de gehouden enquête door de respondenten geen enkele maal naar energie en duurzaamheid werd verwezen, menen wij toch aandacht aan dit onderwerp te moeten besteden.

Fossiele brandstoffen zijn eindig: olie, kolen en gas zijn op zeker moment op, of er wordt om andere redenen met het gebruik er van gestopt.

De regering heeft besloten dat we in ons land langzaam maar zeker zullen overschakelen op duurzame energiebronnen. Op dit moment zijn dat wind- en zonne-energie. Ook biogas speelt een rol en de laatste tijd wordt ook weer gesproken over het bouwen van nieuwe kerncentrales, een andere optie kan zijn waterstof.

De overstap naar andere vormen van energievoorziening wordt gezien als een zaak van nationaal belang. Dat houdt in dat gemeenten en provincies daar heel weinig invloed op kunnen uitoefenen, laat staan een dorp met minder dan duizend inwoners.

Ambitie
We vinden samen met de gemeente dat bewoners invloed mogen hebben op de invulling van hun eigen woonomgeving. Daarom willen we in de gaten houden hoe de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie (windmolens, zonneparken) rondom ons dorp verloopt. Indien door dorpsgenoten gewenst willen we ook zorgen dat de nodige informatie ter tafel komt en eventueel onze medewerking verlenen aan lokale initiatieven op energiegebied.
De dorpsvereniging wil t.z.t. met een enquête in kaart brengen hoe het dorp over het een en ander denkt.